Pages

Tuesday, May 25, 2010

Buloogh Al-Maraam Dars w/ Shaykh Taariq as-Subay'ee ::: tonight!

Place:  Khalidiyyah, diwaaniyyah of Shaykh's Taariq and Ahmad as-Subay'ee
Time:  Tuesdays after Salaatul-'Ishaa'
Book:  Buloogh al-Maraam of al-Haafidh Ibn Hajr (continued from his daroos at Daarul-Qur'aan)