Pages

Tuesday, June 30, 2009

Shaykh Ahmad's daroos schedule

Saturday        -   Sharh 'Aqeedatul-Wasitiyyah (Sharh of Shaykh Haraas)

Sunday          -   Kitaabus-Sunnah of Ibn Abee 'Aasim

Monday        -   Kitaabus-Sunnah

Tuesday       -   Sharh 'Aqeedatul-Wasitiyyah

Wednesday -   Sharh 'Aqeedatul-Wasitiyyah

* All daroos are after Maghrib 

Sunday - after 'Ishaa'    -   Kashfush-Shubuhaat w/ Aboo Muhammad Fawaaz al-'Awwadih