Pages

Monday, March 23, 2009

Shaykh Abool-'Abbaas in Kuwait

Shaykh Abool-'Abbaas 'Aadil Mansoor from Ar-Riyaadh is conducting a dawrah in Bayaan daily (except Thursday and Friday) in the diwaaniyyah of Shaykh Zayd.

After Maghrib: Kitaabus-Salaah from Bulooghul-Maraam

After 'Ishaa':  Al-Kabaa'ir of Imaam Muhammad bin 'Abdil-Wahhaab